Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Eastney Methodist Church Highland Road
Portsmouth     Highland Road South

Phone: 07425188842

Lituanistinė ugdymo studija Jūra

LITUANISTINĖS UGDYMO STUDIJOS “JŪRA” ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lituanistinė ugdymo studija JŪRA (toliau – mokykla) yra neformaliojo švietimo įstaiga Jungtinėje Karalystėje (Portsmouth), kurioje įvairiapusiškai supažindinama su Lietuva bei palaikoma lietuvybė.
2. Studijos/ mokyklos veiklos programa yra paruošta, remiantis lituanistinių mokyklų bendraisiais nuostatais, patvirtintais Tautinių mažumų ir išeivijos departamento Generalinio direktoriaus, 2004 m. įsakymu Nr.47. Nuostatai atitinka bendruosius Kroidono bei valstybinius vaikų apsaugos ir lygių galimybių nuostatus [ Child protection, Safe Guarding and Health and Safety Policies; Equal Oppurtunities]. Mokymas vyksta pagal paruoštą programą orientuojantis į Europos Tarybos priimtus kalbos mokėjimo apibrėžtus lygius.
3. Mokyklos steigėja/vadovė yra fizinis asmuo: Gintarė Ulevičiūtė

II. MOKYKLOS PASKIRTIS IR FUNKCIJOS
4. Palaikyti lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę.
5. Ugdyti lietuvybės tęsėjus.
6. Suteikti galimybių kitataučiams, giminystės ar tarnybiniais ryšiais susijusiems su Lietuva, mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos istorija ir socialinės kultūros realijomis. Sudaryti sąlygas visiems, besidomintiems lietuvių kalba ar kultūra, patenkinti savo poreikius.

III. MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS
7. Mokykla dirbs nuo Lapkričio mėn. 2015 m. šeštadieniais/ sekmadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val. Vyks 6 pamokos pagal mokytojų sudarytus planus ir programą. Konkretus tvarkaraštis ir pamokų vieta bus paskelbta, pasibaigus mokinių registracijai į naujai formuojamas grupes.
8. Bendroji mokyklos programa apima pagrindinę lietuvių kalbos programą kartu su papildomomis atskirų modulių (lietuvių kultūros ir literatūros, istorijos, meno, matematikos ir psichologijos pagrindų) programomis.
9. Individualiosios lietuvių kalbos programos sudaromos orientuojantis į Europos Tarybos priimtus kalbos mokėjimo lygių apibrėžimus (A1, A2, B1, B2, C1, C2) pagal parengtus lietuvių kalbos mokėjimo lygių aprašus (A2 „Pusiaukelę“, B1 „Slenkstį“ bei B2 „Aukštumą“).
10. Individualiosios kitų dalykų programos sudaromos remiantis bendriausiais didaktikos principais, atspindinčiais naujausias mokslines teorijas, naujausias Lietuvos sociokultūrines realijas.
11. Mokslo metų pabaigoje Mokykla išduoda kurso baigimo pažymėjimus, kuriuose nurodomas išeitas kursas.
12. Mokytojai, dirbantys lituanistinėje mokykloje, kas 3-4 metai kelia kvalifikaciją Tautinių mažumų ir išeivijos departamento ar kitų institucijų, organizacijų ir įmonių organizuojamuose kursuose Lietuvoje arba jų gyvenamosiose vietose.
13. Į mokyklą priimami visi asmenys, norintys mokytis lietuvių kalbos ir kitų dėstomųjų dalykų, neišskiriant tautiniu, rasiniu, religiniu, socialiniu, lyties ar gebėjimų atžvilgiais.
14. Mokinių žinių ir įgytų gebėjimų vertinimas atspindi mokinio pažangą, t. y. vertinant lyginamą su ankstesniu to paties asmens mokėjimo lygiu, vertinimas yra kriterinis (t. y. vertinama, ar mokinio kalbos mokėjimas yra nustatyto lygio).

IV. TEISĖS IR PAREIGOS
15. Mokinių teisės:
15.1.Būti mokomam pagal iš anksto pateiktą mokymo programą;
15.2. Būti informuotiems apie savo pasiekimų vertinimą bei aktualią su mokymu susijusią informaciją pvz: ko mokysis, kokia meninė, kultūrinė veikla bus vykdoma.
16. Mokinių pareigos:
16.1. Mokytis pagal mokyklos sudarytą programą;
16.2. Laikytis mokyklos švaros ir tvarkos taisyklių;
16.3. Tausoti mokyklos turtą.
17. Tėvų (globėjų) teisės:
17.1. Nemokamai ir laiku gauti informaciją apie įgyvendinamas švietimo programas, taikomus mokymo būdus ir formas, būti informuojamiems apie vaiko(ų) ugdymo sąlygas, mokymosi pasiekimus ar sunkumus;
17.2. Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje;
17.3. Kiekvienas tėvelis gali dalyvauti parenkant vaiko ugdymo programas, mokymo formas.
18. Tėvų (globėjų) pareigos:
18.1. Asmeniškai užtikrinti vaiko saugų atvykimą į mokyklą ir išvykimą, bei punktualumą;
18.2. Bendradarbiauti su mokyklos mokytojais sprendžiant vaiko ugdymo klausimus;
18.3. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;
18.4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose;
18.5. Pagal galimybes suteikti mokyklai įvairią paramą (ypatingai vertinama lietuviška mokomoji medžiaga, bei sąsiuviniai).
19. Mokytojų teisės:
19.1. Reikšti savo iniciatyvą parenkant tinkamus ugdymo metodus ir formas;
19.2. Kelti savo kvalifikaciją dalykiniuose bei metodiniuose kursuose;
19.3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
19.4. Dirbti saugioje pagal Jungtinės Karalystės įstatymų nustatytas higienos normas atitinkančioje aplinkoje.
20. Mokytojų pareigos:
20.1. Taikyti moksliškai pagrįstus ugdymo metodus ir formas;
20.2. Organizuoti ir vykdyti mokinių mokymosi procesą: ieškoti motyvų, kelti tikslus, formuluoti poreikius, patiems vertinti rezultatus;
20.3. Padėti tenkinti mokinių kultūrinius poreikius, skatinti mokinių saviraišką lietuvių kalba;
20.4. Padėti specialiųjų poreikių vaikams jaustis psichologiškai saugiai, įtraukti juos į bendrą mokymo ir mokymosi procesą;
20.5. Elgtis etiškai ir pedagogiškai, laikytis nustatytų normų ir taisyklių;
20.6. Bendradarbiauti ir tartis su kolegomis renkantis mokymo priemones, parenkant mokymo metodus ir formas.

V. VALDYMAS
21. Mokyklos vadovo veiklos sritys:
21.1. Inicijuoti mokyklos veiklos programos rengimą;
21.2. Rūpintis mokyklos ugdymu palankios darbo aplinkos kūrimu;
21.3. Inicijuoti darbuotojų pareigų, instrukcijų, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių rengimą;
21.4. Tvirtinti mokytojų pasiūlytas programas ir projektus;
21.5. Stebėti, analizuoti ir vertinti pedagogų darbą, apskritai mokyklos veiklą ir rezultatus;
21.6. Rūpintis pedagogų kvalifikacijos kėlimu;
21.7. Atstovauti mokyklai reikiamose institucijose.
21.8. Užmegzti ir palaikyti ryšius su vietos gyventojais, stengtis, kad mokykla būtų veikli ir gerai vertinama gyvenamojoje vietovėje;


VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS
22. Mokyklos darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos steigėja.
23. Darbuotojų apmokėjimo tvarką nustato mokyklos steigėja.

VII. ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA
24. Svarbiausia mokyklos veikla archyvuojama mokyklos steigėjos segtuve, įtraukiant grupių žurnalus.
25. Mokytojos veda žurnalus, kuriuose fiksuojami:
25.1. Kiekvieno mokinio daroma pažanga, pasiekimų lygio vertinimai;
25.2. Pamokų temos.
26. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės ir bendrosios mokymo programos yra viešai paskelbiamos, su jomis supažindinami mokiniai, tėvai (globėjai) ir kiti asmenys, besidomintys mokyklos darbu.
27. Mokyklos archyvas ir raštvedyba saugomi ne mažiau kaip 2 metus.

VIII. MOKYKLOS RYŠIAI
28. Mokykla palaiko glaudžius ryšius su vietos lietuvių bendruomene, dalyvauja vietos socialiniame ir kultūriniame gyvenime, bendradarbiauja su jos veiklą remiančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
29. Mokykla dalyvauja įvairiose programose ir projektuose (taip pat ir tarptautiniuose), susijusiuose su jos veikla.
30. Mokykla palaiko ryšius su gimtojo krašto, Jungtinės Karalystės ir kitų valstybių panašiomis mokyklomis, gali dalyvauti bendrose programose ar projektuose.
31. Pasibaigus mokslo metams, mokykla pateikia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui nustatytos formos ataskaitą, kurioje nurodoma:
31.1. Grupių ir mokinių jose skaičiai;
31.2. Programos pagal kurias buvo dirbta;
31.3. Darbo rezultatai.

IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS
32. Mokykla išlaikoma mokyklos bendruomenės, bei jos rėmėjų lėšomis. Mokslas yra mokomas yra renkamas iš ankstinis mėnesinis mokestis, kuris yra nustatytas pagal vaiko klasę, valandinis mokestis yra £ 4.95/val. Vienkartinis mokestis yra taikomas tik pirmąjam bandomąjam kartui, kuris kainuoja £5.95/val.
Atsiskaityti galima grynaisiais, čekiu, banko pavedimu. Detalias suteikia Steigėja individualiai.
33. Steigėja nustato lėšų panaudojimo tvarką.
34. Finansinės operacijos vykdomos Jungtinės Karalystės įstatymų nustatyta tvarka.

X. ATSAKOMYBĖ
35. Mokytojai atsako už mokinių saugumą pamokų ir renginių metu.
36. Mokyklos vadovė atsako už tinkamą veiklos organizavimą ir mokyklos veiklos rezultatus.
37. Mokytojai turi CRB patikrą
38. Mokytojai yra praėję pirmos pagalbos suteikimo kursus.

XI. ĮSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS
39. Mokyklos įstatus rengia steigėja.
40. Mokyklos įstatai keičiami ar pildomi pasikeitus bendriesiems lituanistinių mokyklų nuostatams.

XII. MOKYKLOS PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS
41. Mokykla pertvarkoma ar likviduojama steigėjos iniciatyva.Lietuvos vaikų kalbos, kultūros, istorijos ir kūrybiškumo studija.

Suburti vietos vaikų bendruomenę.
Skatinti lietuvių kalbos vartojimą.
Mokinti skaityti bei rašyti lietuviškai.
Turtinti vaikų žodyną bei lavinti taisyklingą kalbėseną.

Show Map
Report a Problem

Past Events

Iniciatyva - pašaipoms NE. Kinas ir diskusija lietuviškai

Iniciatyva - pašaipoms NE. Kinas ir diskusija lietuviškai
05:00 pm - 15 March 2018

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Kino vakaras visai šeimai ir diskusija pašaipų tema lietuviškai. Padėkime vaikams kovoti su įvairiais jų amžiaus demonais, Paskatinkime nesigėdinti ir...

Kaziuko mugė

Kaziuko mugė
01:00 pm - 10 March 2018

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Kaziuko mugė – vaikų vadovėliams. Lituanistinės ugdymo studijos „Jūra“ vaikai kviečia visus Portsmouth lietuvius į Kaziuko mugę. Jei kuri ką nors...

Lietuviškas Kalėdinis žiburėlis

Lietuviškas Kalėdinis žiburėlis
03:00 pm - 17 December 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Kokios gi šventės be lietuviško Kalėdinio žiburėlio? Jau ketvirtas kartas, kaip tiksimės puošti eglutę. Šiais metais Jūsų Lituanistinės ugdymo studijos...

Helauvynas lietuviškai :)

Helauvynas lietuviškai :)
04:00 pm - 28 October 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Mieli tautiečiai, Jau 4 - ą kartą drauge švenčiame Helauvyno kaukių ir moliūgų šventę. Taip, kaip ir kas met, šią šventę kuriame patys sau. Kiekvienos...

Būkime matomi gatvėse.

Būkime matomi gatvėse.
05:30 pm - 14 October 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Pernai su šeima dalyvavome šiame Portsmouth savivaldybės organizuojamame nemokamame renginyje. Nuostabi patirtis, tikrai norisi dar! Tad šį kartą, kaip ir...

Lituanistinės studijos 2017/2018 m. pradžia

Lituanistinės studijos 2017/2018 m. pradžia
10:00 am - 23 September 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Mūsų rugsėjo pirmoji vėluoja, bet mes laukėme Jūsų grįžtant iš trumpų angliškų atostogų. Tkimės ęsate pailsėję ir nusiteikę naujiems darbams,...

Mokslo metų užbaigimo šventė.

Mokslo metų užbaigimo šventė.
03:00 pm - 27 May 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Po pakutinio užsiėmimo, po šokių repeticijos, 15:00 val. vaikų laukia atsisveikinimo šventė į kurią kviečiami ir tėveliai, ir visi kiti šiais mokslo...

Mamos dienos koncertas

Mamos dienos koncertas
04:00 pm - 07 May 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Lituanistinės studijos "Jūra" vaikai, kviečia savo pačias mylimiausias, geriausias, žaviausias mamytes, močiutes, tėvelius, broliukus, sesutes į mamos dienai...

Velykinių dekoracijų dirbtuvės

Velykinių dekoracijų dirbtuvės
11:00 am - 13 April 2017

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Visi lietuviai su savo vaikais ir be jų, visi tie, kurie nori susibėgti, sukurti kažką gražaus, susipažinti, pabendrauti, pažaisti su kūdikiais ar paaugliais...

Kviečiam Kalėdas - vaikų parodomoji programa

Kviečiam Kalėdas - vaikų parodomoji programa
02:00 pm - 18 December 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Vidinė studijos šventė, kurios metu vaikai pristatys savo šventinę programą. Laukiami visi studijos nariai ir patys mažiausi ir vyresnieji, su seneliais,...

Gaminame papuošalus drauge

Gaminame papuošalus drauge
06:00 pm - 09 December 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Vėl bendras moteriškas vakaras drauge :) Šį kartą gaminsime papuošalus sau, draugei, dukrai, sūnui, vyrui. Turite nutrauktus karolius, nukritusį užsegimą,...

Kalėdinių dekoracijų gaminimo vakaras

Kalėdinių dekoracijų gaminimo vakaras
05:00 pm - 01 December 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Nenorit sėdėti tamsiais vakarais namie? Puiki proga susitikti, atsivesti vaikus, mažus ir didelius, prisėsti prie bendro kūrybinio stalo, gaminti atvirutes,...

Haloweenas lietuviškai :)

Haloweenas lietuviškai :)
04:00 pm - 30 October 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Kaip ir pernai, taip ir šiemet tinkamės Helauvyną (Halloween) drauge, su kostiumais, su moliūgais, vaišėm, gėrimais ir kitais siurprizais. Šventė tai bendras...

Lietuviu mamyciu grupe

Lietuviu mamyciu grupe
10:00 am - 20 June 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Lietuvos mamyciu ir vaikuciu grupe renkasi jaukiam pasisedejimui :) Su leliukais, su pilvukais, su vyresneliais, visos tos, kurios nori bendrauti lietuviskai :)...

LIETUVOS MAMYČIŲ bei leliukų GRUPĖ

LIETUVOS MAMYČIŲ bei leliukų GRUPĖ
10:00 am - 09 May 2016

At Lituanistinė ugdymo studija Jūra

Kviečiamos visos Portsmouth ir aplinkinių miestelių mamytėms, kurios laukiasi, kurios augina vaikučius iki 3 metų (ir nebūtinai), moterims, kurios nori paplepėti,...

Portsmouth Tweets

Southsea Scene
Southsea Scene
RT @UniPortCCI: There's only 4 days left to vote in The #PeoplesProjects! @aspexportsmouth need your vote for #Welcome, supporting #Portsmo…

Gunwharf Quays
Gunwharf Quays
RT @StagecoachSouth: Whether you're heading out for a girly lunch, a much needed spot of retail therapy or to catch the latest blockbuster…

The News Hub
The News Hub
RT @ExpressFM: #WIN: Thank You to Mat and Andrew for entering today's competition to win tickets to see #Avengers at @vuecinemas @GunwharfQ…

Ben Dowling
Ben Dowling
Not sure if late breakfast or early lunch... #Portsmouth #shoplocal https://t.co/Mi65h45ugH

QPS Property
QPS Property
Need a #builder in #Portsmouth? Contact QPS to see how we can help with your project 023 9270 4236 | https://t.co/DNxvKybKha

Gary Bell
Gary Bell
The Easiest Place For A Pub Crawl In The UK Has Been Found - Portsmouth - LADbible #Pompey #Portsmouth #Pubcrawl… https://t.co/liUEVRAzVX

Hobbycraft Havant
Hobbycraft Havant
Good morning crafters, we are here from 9-8pm today so come and say hello #Havant #Hobbycraft #Portsmouth https://t.co/Z99mqkA1TD

圭衣子 けいこはん。
圭衣子 けいこはん。
RT @SutcliffeAmps: Chuffed to hear our friends @PieandVinyl #Southsea doing so well on #RSD17. We're proud to be specialist #turntable repa…

Mat Round FRSA
Mat Round FRSA
RT @SixthFormSJC: Last Friday we welcomed former UK Ambassador to Moscow, Sir Rodric Braithwaite, to the #SJCPoliticsSociety. He spoke abou…

Around Hampshire
Around Hampshire
#Portsmouth mums welcome fresh talks in Orkambi drugs battle, but say urgent deal is needed: MUMS battling for life… https://t.co/H8g4hcfrd4